Szukaj
Aktualności Szkoła Z życia szkoły Historia Uczniowie Nauczyciele Rodzice Osiągniecia BIP Kontakt Archiwum
Historia miejscowości

 

Historia szkoły:


Działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży ma ciekawą i długą, bo liczącą 115 lat, historię.
Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Skułach jest spadkobierczynią i kontynuatorką działalności edukacyjnej prowadzonej najpierw w szkółce parafialnej i w domach prywatnych, a później w budynku szkolnym w Bartoszówce - tzw. Starej Szkole (budynek już nie istnieje).

 

W czasie zaborów uczono dzieci w prywatnych domach. Jednym z nauczycieli był organista p. Marszałkowski.
Tajne nauczanie prowadził również nauczyciel Paweł Korcz ( w domu stolarza Józefa Bondareńki ).


W 1895 (1893) roku rząd rosyjski wybudował w Bartoszówce szkołę dla swoich dzieci. Chętni Polacy musieli płacić za naukę swoich dzieci (1 rubel miesięcznie). Edukacja odbywała się tylko w języku rosyjskim. Pierwszym nauczycielem był p. Gołubowski, uczyła także p. Markiewiczowa i p. Woltmanowa.


W czasie I wojny światowej (w latach 1914 - 1916) szkoła była zamknięta, zajęcia nie odbywały się.

W roku 1917 mieszkańcy uzyskali od władz okupacyjnych, zgodę na zorganizowanie szkoły prywatnej. Na ten cel Niemcy udostępnili jedną izbę w dawnym budynku szkolnym. Naukę prowadziła (od 1919 roku) p. Aniela Marszałkowska.


Po I wojnie, polskie władze oświatowe, utworzyły w 1920 roku 1-klasową publiczną szkołę powszechną w Bartoszówce. Zatrudniony był w niej nauczyciel Kazimierz Chudy.


W 1921 roku podniesiono stopień organizacyjny szkoły do 2-klasowej. Pracowali w niej p. Stanisław i Julia Skrybczukowie. Do dyspozycji szkoły pozostawała jedna izba a dzieci uczyły się w systemie zmianowym. Do szkoły uczęszczało 112 uczniów z miejscowości: Bartoszówka, Bolesławek, Ciepłe, Skuły i Pieńki Zarębskie.
W kolejnym roku poprawiły się warunki pracy - salę lekcyjną przedzielono ścianą i w ten sposób utworzone zostało kolejne pomieszczenie. Koszty przeróbki zrefundował Dozór Szkolny gminy Skuły.


W 1925 roku kierownikiem szkoły w Bartoszówce został Stanisław Sokołowski. Jest on autorem „ Kroniki szkolnej 3 - klasowej Publicznej Szkoły w Bartoszówce, od roku 1893 ( 1885), zaczętej dnia 15 grudnia 1925 r.". Stanowi ona cenne źródło informacji o minionych latach, zawiera szczegółowe dane dotyczące między innymi frekwencji, przyczyn odwołania zajęć szkolnych, promocji uczniów.


W roku szkolnym 1927/1928 podniesiono stopień organizacyjny szkoły do 3-klasowej. Wydział powiatowy Sejmiku Błońskiego przyznał, na remont budynku i utworzenie trzeciej izby lekcyjnej, kwotę 2000 zł.

16 kwietnia 1930 roku, o godzinie 23.25, budynek szkolny został podpalony. Dzięki szybkiej akcji mieszkańców, ogień ugaszono, gruntownej naprawy obiektu dokonano podczas wakacji.


W roku szkolnym 1930/1931 Szkoła w Bartoszówce była już 6-klasowa.

Na wniosek rodziców, Rada Gminy podjęła w 1934 roku, uchwałę o budowie nowej szkoły (wybuch II wojny światowej uniemożliwił realizację tego projektu).


Dużym osiągnięciem szkoły w Bartoszówce w okresie międzywojennym było: poszerzenie bazy lokalowej, organizowanie życia kulturalnego dzieci i młodzieży. Młodzież szkolna pod kierunkiem wychowawców uczestniczyła w wielu akcjach na rzecz szkoły i środowiska: w zalesianiu terenu, składkach na zakup okrętu Dar Szkoły Polskiej. Uroczyście obchodzono: rocznice Konstytucji 3 Maja, 150-lecie niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki, 200 rocznicę kanonizacji św. Stanisława Kostki, Miesiąc Książki, imieniny Marszałka Piłsudskiego, 10-lecie odzyskania niepodległości państwa , 150-rocznicę śmierci Kazimierza Pułaskiego, 10-lecie odparcia najazdu Rosji Sowieckiej, 25-lecie walki o szkołę polską oraz wiele innych.


W czasie II wojny światowej Szkoła Podstawowa w Bartoszówce była czynna i odbywały się w niej zajęcia szkolne. Placówką kierował p. Bolesław Skrętny a później p. Tadeusz Giergielewicz. Zatrudniona była także p. Zofia Żbikowska.


Nauczano następujących przedmiotów: religii, języka polskiego, arytmetyki z geometrią, rysunku, zajęć praktycznych śpiewu i ćwiczeń cielesnych. Przedmioty, których nie uczono to: język obcy i historia. Geografię i przyrodę wykładano w klasach III-VI. Do roku 1941 arkusze drukowane były w języku polskim, później widnieją zapiski także w języku niemieckim.


Reforma szkoły podstawowej w 1945 roku stworzyła podwaliny pod budowę nowego systemu szkolnego opartego na zasadzie jednolitości, bezpłatności i publiczności, a na szczeblu podstawowym również - obowiązkowości.


W roku 1956, polskie władze oświatowe, uchwaliły dekret o obowiązku szkolnym, który obejmował pobieranie nauki szkolnej w zakresie 7- klas szkoły podstawowej.

W latach pięćdziesiątych powrócono do sprawy budowy nowej szkoły. Stary budynek był zniszczony. Rada Narodowa Gminy Skuły wystąpiła z wnioskiem na VII sesji zwyczajnej w dniu 25 czerwca 1953 roku o uwzględnienie w planie inwestycyjnym na rok 1954 budowy szkoły w Skułach. Komitet Rodzicielski powziął decyzję o dobrowolnym opodatkowaniu rolników po 15 zł z jednego hektara.


Prace przy budowie nowej szkoły w Skułach, rozpoczęły się w 1960 roku i trwały dwa lata. Dwukondygnacyjny murowany budynek o powierzchni 700m² oddany został do dyspozycji uczniów i nauczycieli 1 września 1962r. Obowiązki kierownika szkoły pełnił wówczas Stanisław Michałowski, zatrudnieni byli następujący nauczyciele: Teresa Borkowska, Maria Gołębiowska, Zuzanna Jakubek, Halina Łęcka i Maria Wysocka. Naukę pobierało 193 dzieci.


Rok szkolny 1965/66 - rok przejściowy z 7 klas szkoły podstawowej na 8. Część uczniów kl. VII (urodzonych do 01 lipca 1952 roku), mogła pójść do szkół zawodowych, pozostali kontynuowali naukę w klasie VIII.

Od roku szkolnego 1966/67 roku funkcjonowała w Skułach 8-klasowa szkoła podstawowa, a naukę w niej pobierało 213 uczniów.

Od roku szkolnego 1990/1991 wróciło nauczanie religii do szkół.

Od lipca 1993 roku działa, przy szkole i domu nauczyciela, biologiczna oczyszczalnia ścieków typu „Batex".


Od czerwca 1995r. w Skułach odbywają się cyklicznie imprezy środowiskowe - festyny związane z kolejnymi rocznicami istnienia szkoły. Pierwszy - pod hasłem „Sto lat istnienia Szkoły Podstawowej w Skułach" - był masową imprezą promującą działalność placówki w środowisku lokalnym i gminnym.

Na mocy uchwały 10/97 Zarządu Gminy w Żabiej Woli z dnia 23 grudnia 1997 roku, przekazano szkole księgozbiór biblioteczny z filii biblioteki w Bartoszówce (3 417 woluminów faktycznego księgozbioru na kwotę 508,90 zł.)


1 września 1999 roku, Rada Gminy Żabia Wola, powoła Szkołę Podstawową w Skułach ze strukturą organizacyjną klas I-VI i w roku 1999/2000 z klasą VIII.

W latach 2003-2004 przeprowadzono generalny remont szkoły: wymieniono okna i drzwi, instalację C.O, pomalowano ściany, ułożono i wycyklinowano podłogi, położono izolację termiczną budynku, nową elewację zewnętrzną, chodniki z kostki brukowej, zmodernizowano kotłownię.


1 września 2004 roku utworzono w Szkole Podstawowej w Skułach, oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich objętych obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

3 maja 2005r. uroczyście odsłonięto zrekonstruowaną tablicę pamiątkową poświęconą Józefowi Piłsudskiemu (replika sprzed 74 lat). Kiedyś była ona umieszczona na budynku Urzędu Pocztowego w Skułach.

Na mocy uchwały nr 9/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 marca 2005 roku, nadano Szkole Podstawowej w Skułach imię Marii Kownackiej. Placówka otrzymała również sztandar.

Uroczystość ta odbyła się w dniu 12 czerwca, w 110 rocznicę powstania szkoły.


Od 1 września 2007 roku działa w szkole nowoczesna pracownia komputerowa. Stale wzbogacana jest szkolna baza pomocy dydaktycznych.


W roku 2009 przebudowano skrzyżowanie dróg przy szkole. Wybudowano rondo i chodniki dla pieszych, które zapewniają bezpieczne dotarcie uczniów do szkoły.

W 2009 roku rozpoczęto prace przy budowie nowego ogrodzenia terenu szkolnego.


Rok szkolny 2009/2010 - początek funkcjonowania reformy systemu oświaty tworzącej „Skuteczną, przyjazną i nowoczesną szkołę". Wprowadza ona nową podstawę programową kształcenia ogólnego i obniżenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego uczniów. Zaczyna obowiązywać w klasach pierwszych, a następnie - rok po roku - obejmować będzie stopniowo cały system polskiej edukacji.


Październik 2009 - budynek dawnej, „starej" Szkoły w Bartoszówce, zostaje zlikwidowany. Podczas prac rozbiórkowych, znaleziono fragment dziennika lekcyjnego z roku szkolnego 1955/1956.


13 czerwiec 2010 - impreza środowiskowa - Piknik rodzinny „Wasz uśmiech jest moim uśmiechem", zorganizowany z okazji 115 rocznicy powstania szkoły.

 

01 styczeń 2011 - utworzenie strony internetowej szkoły www.spskuly.edu.pl

 

Luty - Marzec 2011 stworzenie małych pracowni komputerowych dla klas I-III (19 komputerów z dostępem do internetu).

 

Sierpień 2011 - zakończenie remontu dachu.

 

Wrzesień 2011 - oddanie do użytku nowoczesnegho placu zabaw dla dzieci, utworzonego w ramach programu "Radosna Szkoła".

 

Czerwiec 2012 - nadanie Szkole przez MEN tytułu "Szkoła przyjazna dla sześciolatka".

 

Czerwiec 2013 - budowa nowego parkingu szkolnego dla rodziców.

 

Październik 2014 - nowe, wielofunkcyjne boisko ( wymiary 22m x 44m ): do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki.

 

13 Czerwiec 2015 - impreza środowiskowa - Piknik rodzinny "Wasz uśmiech jest moim uśmiechem", zorganizowany z okazji 120 rocznicy funkcjonowania szkoły.

 

01 Wrzesień 2015 - oddział przedszkolny dla dzieci czteroletnich, których rodzice wyrazili chęć posłania dziecka do szkoły.

 

Listopad 2015 - nowy plac zabaw dla najmłodszych dzieci - przedszkolaków.

 

01 Wrzesień 2017 - ośmioklasowa Szkoła Podstawowa w Skułach (reforma systemu oświaty- uczniowie klasy szóstej otrzymali promocję do klasy programowo wyższej i zostali uczniami siódmej klasy).

 


opracowała Barbara Gradkowska
Data utworzenia: 2013-08-31 22:31:12
Data modyfikacji: 2017-10-08 14:17:10